Skjern Billard Klub

Generalforsamling 19. september 2019 kl. 18.30 – Referat

I klubbens lokaler kl. 18.30 (vi begynder med spisning – derefter følger vi dagsordenen). Tilmelding til spisning senest 16. september kl. 12.00 til mad@skjernbillardklub

Referat

1 Valg af dirigent

 • Kim Sørensen

2 Formandens beretning – Se bilag

 • Godkendt

3 Fremlæggelse af regnskab – Se bilag

 • Enstemmigt godkendt

4 Turneringslederens beretning

 • Kommer til julefrokosten

5 Behandling af lovligt indkomne forslag

 • Ingen modtaget rettidigt

6 Fastsættelse af kontingent

 • Uændret kontingent, enstemmigt

7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Johnny Andersen, Lars

Andersen og Mikkel Jørgensen

 • Enstemmig genvalg af de tre opstillede

8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 • Allan Juhler og Jens Peder Smed enstemmigt valgt

9 Valg af 2 revisorer

 • Dan Bach Nielsen og Benedikte Bech

10 Valg af revisorsuppleant

 • Jakob Agerbo

11 Eventuelt

 • Hvad sker der med aktivitetsudvalget? Simon og Allan kigger fremad og forsøger at få noget op at stå.
 • Kim troede at hækken der blev ødelagt til sidste atletikstævne, var en rigtig hæk
 • Aktivitetsudvalget hører under bestyrelsen og ikke generalforsamlingen og må derfor godt være selvsupplerende. Kim og Stig meldte sig på stedet og der mærkedes nærmest øjeblikkeligt en god stemning de tre imellem.
 • Mulige aktiviteter: Spise flæsk, fisketur
 • Skjern Billard Klub bliver en miljøklub. Der bliver indkøbt et par stativer til at sortere plastflasker og dåser i. Lars Andersen tager sig af indkøb og løbende bortskaffelse af ovenstående.
 • Skal der snart nye klæder til? Måske når vi engang ikke synes bord 1s klæde er god nok længere.
 • Et citatskilt? Vi forsøger at sætte en tavle op hvor man kan skrive legendariske citater på.
 • Få printet billeder fra gamle og nye dage og hængt op. Måske collager.
 • Når vi hører musik, under billardspillet, så kunne vi måske sætte billeder op på projektoren.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Regnskab Skjern Billard Klub 2018-2019
                   
                     
Regnskab 2018/19 Indtægt Udgift   Budget 2018/2019 Indtægt Udgift   Budget 2019/2020 Indtægt Udgift
Kontingent 19.600,00 0,00   Kontingent 10.000 0   Kontingent 12.000 0
Køleskab 26.262,50 13.982,00   Køleskab 10.000 5.000   Køleskab 20.000 10.000
Diverse 0,00 2.915,00   Diverse 0 2.000   Diverse 0 4.000
Turnering 0,00 0,00   Turnering 0 0   Turnering 0 2.000
Rengøring 0,00 390,00   Rengøring 0 1.000   Rengøring 0 1.500
Kommunen 0,00 0,00   Kommunen 0 0   Kommunen 0 0
Nyanskaffelser 0,00 0,00   Nyanskaffelser 0 500   Nyanskaffelser 0 3.600
Renter & Gebyrer 0,00 315,00   Renter og Gebyrer 50 100   Renter og Gebyrer 0 500
Daglig drift 0,00 5.988,03   Daglig drift 0 6.000   Daglig drift 0 6.000
Nøgler 200,00 200,00   Nøgler 400 400   Nøgler 400 400
Kontorartikler og Porto 0,00 0,00   Kontorartikler og Porto 0 600   Kontorartikler og porto 0 1.000
Forsikring 0,00 0,00   Forsikring 0 0   Forsikring 0 0
I alt 46.062,50 23.790,03   I alt 20.450 15.600   I alt 32.400 29.000
        Overskud   4.850   Overskud   3.400
                     
Resultat 2018/19       Beholdning: 01/04-18 31/03-19        
Indtægter 46.062,50     Bank 11.193,55 24.466,02        
Udgifter 23.790,03     Jubilæumskonto 18.556,88 21.556,88        
Overskud 22.272,47     Forsikringskonto 29.968,77 35.968,77        
        I alt 59.719,20 81.991,67        
Egenkapital 1/4-2018 25.644,44     Resultat   22.272,47        
Resultat 2018/19 22.272,47                  
Egenkapital 31/3-2019 47.916,91                  

Formand-SBK

No description.Please update your profile.